TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2610/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Haskoning Việt Nam
Địa chỉ: 236/26C Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Mã số thuế: 0303213092

Trảlời văn thư ngày 25/04/2013 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớidịch vụ xuất khẩu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT:

+TạiKhoản 1.b Điều 9 quy định:

“1.Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:

“Dịchvụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ởnước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổchức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam,không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;

Cánhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứngdịch vụ.

Tổchức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanhvà các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

+Tại khoản 2.b Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“Đối với dịch vụ xuất khẩu:

-Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khuphi thuế quan;

-Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từkhác theo quy định của pháp luật;

-Có cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thườngtrú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;Cam kết của cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam,người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn raviệc cung ứng dịch vụ.

...”.

+Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuếsuất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều9 và Điều 10 Thông tư này”.

-Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BộTài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về cơ sởthường trú của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam:

“Doanhnghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi làdoanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơsở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh màthông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộhoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, chủ yếu bao gồm:

-Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầmmỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại ViệtNam;

-Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

-Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công haymột tổ chức, cá nhân khác;

-Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

-Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợpđồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kếthợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việcgiao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trườnghợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kýkết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệpđịnh đó”.

Trườnghợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho một Công ty nướcngoài trụ sở tại Hà Lan, nếu Công ty nước ngoài không có cơ sở thường trú tạiViệt Nam và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2b Điều 9 Thông tư số06/2012/TT-BTC thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 0%. Trường hợp Công ty nước ngoài có thành lập văn phòng đại diệntại Việt Nam thì Công ty nước ngoài đã hình thành nên cơ sở thường trú tại ViệtNam, do đó dịch vụ cung cấp cho Công ty này không được áp dụng thuế suất thuếGTGT 0%, phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;-Phòng Pháp chế;-Phòng Kiểm tra 1;
-Lưu: (TTHT,HC).
599-67972/13-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga