BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2610/TCHQ-PC
V/v trả lời đề nghị của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có côngvăn số 0525/PLX-XNK ngày 24/4/2013 và công văn số 0521/PLX-XNK ngày 23/04/2013đề nghị không xử lý phạt chậm nộp thuế khi khai báo bổ sung trị giá tính thuếxăng dầu nhập khẩu từ kho ngoại quan Vân Phong. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa căncứ vào các quy định pháp luật liên quan, Công văn số 1660/TCHQ-PC ngày02/4/2013 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ vụ việc để xem xét giải quyết theothẩm quyền. Trường hợp có phạt chậm nộp thì đối chiếu với quy định tại Điều 111Luật Quản lý thuế, các văn bản quy định chi tiết để xem xét giải quyết đề nghịcủa Công ty, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục cụ thể (kèmhồ sơ) để xem xét giải quyết./.

(Gửi kèm theo công văn số0525/PLX-XNK ngày 24/4/2013 và công văn số 0521/PLX-XNK ngày 23/04/2013 của Tậpđoàn xăng dầu Việt Nam).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Số 1 khâm thiên, Đống Đa, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, PC (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Thanh Hải