BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2610/TCT-CS
V/v: chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trang Thủy
(Ngõ 460, Đường Khương Đình,
P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV-TT ngày 29/4/2014 của Công ty TNHHĐầu tư và Thương mại Trang Thủy về việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóađơn, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm e Khoản 2 Điều 21, Điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ

2. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa,dịch vụ có nghĩa vụ:

e) Báo cáo việc sử dụng hóađơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Bộ Tài chính.”

“Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với cáchành vi:

b) Không nộp báo cáo hóađơn đã sử dụng theo quy định.”

Tại Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BộTài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuếcấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báocáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộpchậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậmnhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Ngày30/12/2011, Bộ Tài chính có công văn số 18036/BTC-TCT hướngdẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP hướngdẫn như sau:

“Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuếcấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt, trườnghợpnộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạnthì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy địnhtại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ.”

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày17/01/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 02/3/2014) hướng dẫn xử phạtvi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo(trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơquan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửicơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừthông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hếtthời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thôngbáo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hànhvi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo,báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Công ty liên hệ với cơquan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đầu tư và Thương mạiTrang Thủy được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn