BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2610TC/HCSN
V/v Hướng dẫn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2003

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 14 tháng 01 năm 2003 Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 72/BKHCN-KH về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học, côn nghệ năm 2003 của Bộ/Tổng cục, về việc này, sau khi có ý kiến phản ánh của một số Bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 21, 24 của Luật ngân sách Nhà nước hiện hành; Điều 24. 51 Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi (số 01/2002/QH11 của Quốc hội); Điều 14 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ” thì Bộ khoa học và công nghệ không có chức năng hướng dẫn dự toán kinh phí, định mức phân bổ kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương. Do vậy, việc Bộ khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 72/BKHCN-KH ngày 14/01/2003 hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động khoa học và công nghệ của các Bộ, cơ quan Trung ương là không phù hợp với thẩm quyền được quy định tại các văn bản nêu trên.

Đề nghị Bộ khoa học và Công nghệ thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan Ngang Bộ./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Công Nghiệp