BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2611 TCT/CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 597 CT/KH-NV ngày 27/5/2003 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc xác định thuế suất thuế GTGT đối với hai loại sản phẩm hoá chất có tên là ZEOLITE và DAIMETIN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xếp loại 2 sản phẩm hoá chất có tên là ZEOLITE và DAIMETIN để áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã có công văn trao đổi với Bộ Công nghiệp. Theo ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 2891/CV-TCKT ngày 4/7/2003 thì 2 loại sản phẩm trên không thuộc sản phẩm hoá chất cơ bản. Như vậy, sản phẩm hoá chất có tên là ZEOLITE và DAIMETIN áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo điểm 3.5 mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc