VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2611/VPCP –KTTH
V/v kéo dài thời gian trả nợ đối với các tàu vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 3442/BTC-TCNH ngày 17 tháng 3 năm 2011 và ý kiến của Bộ Công Thương(công văn số 2784/BCT-CNNg ngày 30 tháng 3 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải(công văn số 1750/BGTVT-TC ngày 29 tháng 3 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 2328/BKHĐT-KTCN ngày 18 tháng 4 năm 2011) về thời hạn vay đóng tàuxuất khẩu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Ngânhàng Phát triển Việt Nam tiếp tục kéo dài thời gian trả nợ khoản vay vốn tíndụng xuất khẩu để đóng tàu của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa có khả năng trả nợ. Thời gian gia hạn nợ khôngquá 02 năm.

2. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam rà soát phương án sản xuất, kinh doanh, tìm đối tác bán những con tàumà chủ cũ đã hủy hợp đồng để có nguồn trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển ViệtNam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTgCP;
- Các Bộ: Công Thương, GTVT, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN,
- Các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Các Vụ: TKBT, KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng