VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2611/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định khung hợp tác nông nghiệp với Xu đăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tư pháp
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 1136 BNN/HTQT ngày 14 tháng 5 năm 2003 về việc ký Hiệp định khung hợp tác nông nghiệp với Cộng hoà Xu-đăng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đàm phán và ký Hiệp định khung hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xu-đăng với nội dung như dự thảo Hiệp định trình kèm theo công văn nói trên.

- Bộ Ngoại giao làm thư ủy nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định này với đại diện Chính phủ Xu-đăng.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao