BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2612/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy - Trường Đại học PCCC.

Trả lời công văn số 48/CVTT ngày24/4/2013 của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy chữacháy - Trường Đại học PCCC đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và thuế đối vớihàng hóa và dịch vụ xây lắp cung cấp cho Ban Quản lý dự án các công trình xâydựng của Đảng tại Trung ương để xây dựng công trình Nhà văn hóa CaysonPhomvihan tại tỉnh Savannakhet nước CHDC ND Lào. Về việc này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Về khai hải quan:

Căn cứ thực hiện theo quy định tạiĐiều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và quy định tại Phụ lục IIThông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách ghicác tiêu thức trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu thì người khai hải quan phải kêkhai nội dung về Người nhập khẩu (ô số 2), gồm: tên đầy đủ, địa chỉ, số điệnthoại, số Fax và mã số (nếu có) của thương nhân nhập khẩu.

Do vậy, khi Ban quản lý dự án cáccông trình xây dựng của Đảng ở Trung ương đã có Quyết định số 61/QĐ-BQL ngày22/4/2013 về việc ủy quyền cho Tổng công ty 36 một số nhiệm vụ về công tác thicông công trình Nhà văn hóa Cayson Phomvihan tại Savannakhet nước CHDC ND Làothì đối với trường hợp đơn vị xuất khẩu hàng hóa để thi công lắp đặt hạng mụcphòng cháy chữa cháy cho công trình, đề nghị đơn vị liên hệ với Tổng công ty 36để xác định người nhập khẩu/người nhận hàng phía bên Lào, tiến hành khai báohải quan theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Về chính sách thuế Giá trị giatăng và chính sách thuế xuất khẩu:

Ngày 04/9/2012, Bộ Tài chính đã cócông văn số 11924/BTC-CST hướng dẫn về thuế GTGT và thuế xuất khẩu của vật tư,thiết bị cho các dự án tại Lào.

Về thủ tục, trình tự xét miễn thuế:Đề nghị đơn vị căn cứ theo quy định tại Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quýđơn vị được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh