BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2612/TCT-KK
V/v: khai, nộp khoản thu do nhượng bán vật tư thu hồi thuộc KCHTĐS

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1761/CT-TTHT đề ngày03/6/2015 của Cục Thuế TP.Đà Nẵng nêu vướng mắc về khai, nộp khoản thu do nhượng bán vật tư thu hồi thuộckết cấu hạ tầng đường sắt của Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt QN - ĐN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ quy định tại:

- Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CPngày 06/06/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và Lệ phí;

- Khoản 5, 6, 7 Mục IV Thông tư số 167/2011/TT-BTC ngày 18/11/2011 của BộTài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vựcquản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầutư

- Phụ lục số 03 Hệ thống mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản: 69/2009/TT-BTC136 / 2009/TT-BTC 97/2013/TT-BTC 147/2013/TT-BTC 192/2014/TT-BTC của BộTài chính.

- Báo cáo tổng hợp thu nội địa ban hành kèm theo công văn số 4360/TCT-KKngày 06/10/2014 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt QN - ĐN có phát sinh khoản thukhông do ngành thuế quản lý (Thu tiền bán tài sản, vật tư thu hồi thuộc kết cấuhạ tầng đường sắt) nhưng ngành thuế phải tổng hợp vào báo cáo thu nội địa thì cơ quan thuế căn cứ vào chứng từ do KBNN gửi đến đ hạchtoán và tổng hợp lên báo cáo thu, không theo dõi nghĩa vụ của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
-
Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí