BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 2612/TCT-PCCS Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006


V/v: thuế suất thuế GTGT

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIÊN SƠN

(Đ/c: 88KP. Khánh Hội, TT. Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương)

Trả lời công văn số 52/2006/TS ngày 11/07/2006 của Công ty cổ phần sản xuất Thiên Sơn về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng ván ép nhân tạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì:
Mặt hàng: Ván ép nhân tạo tuỳ theo tính chất, cấu tạo của từng loại ván thuộc nhóm 4410 hoặc nhóm 4411, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sản xuất Thiên Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương