ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2612/UBND-TM
Về triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện;
- Các Doanh nghiệp thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 02 tháng 5năm 2014 của Chính phủ; Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2014 củaBộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đốivớisản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đốivới sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06tuổi;

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng cácSở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân các Quận - Huyện, Tổng Giám đốc,Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩmsữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bànThành phố tổ chức, triển khai thực hiệntốt các nội dung sau:

1. Sở Tài chính:

- Tham mưu, đề xuấtỦy ban nhân dân Thành phố ban hành Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiệnbình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trênđịa bàn Thành phố theo Quyếtđịnh số1079/QĐ-BTC Công vănsố 6544/BTC-QLGngày 20 tháng 5 năm 2014của Bộ Tài chính phù hợp từng thời kỳ.

- Chủ trì, hướngdẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh thuộc Danh sách thực hiện bình ổn giáđối với sản phẩmsữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn củaBộ Tài chính tại Công vănsố 6544/BTC-QLGngày 20 tháng 5 năm 2014.

- Triển khai,thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăngký giá để xét duyệt giá cho các đơn vị; bảo mật đối với biểu mẫu đăng ký giá bản thuyết minh cơ cấu hình thành giá của tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá.

- Thực hiện công khai giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, giá bán lẻtối đa giá đăng ký củacác tổ chức, cá nhân thuộc danh sách nêutrên tại cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính; Đồng thời, phối hợp với Sở CôngThương Sở Thôngtin Truyền thông tổ chức họp báo công bố các mức giá tối đa hoặc khi thay đổi các mức giá.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường mặt hàng sữa để có sự điều chỉnh kịp thời đối với các mức giá tối đa phù hợp cho từng thời kỳ.

- Phối hợp vớicác Sở, ngành chức năng, Quận - Huyện tổ chức kiểm tra,thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bànThành phố; việc thực hiện quy địnhvề niêm yết giá bán của các tổ chức,cá nhân bán lẻ; xử nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.Sở Công Thương:

- Là cơ quanthường trực Chương trình bình ổn thị trường của Thànhphố, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi tình hình thực hiện biệnpháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữadành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố theo Quyếtđịnh số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm2014của Bộ Tàichính diễn biến cung cầu thị trường đối vớimặt hàng sữa trước sau khi áp dụngbiện pháp bình ổn giá để tham mưu kịp thời cho Ủyban nhân dân Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài chính , SởThông tin Truyền thông tổ chức họp báo côngbố các mức giá tối đa hoặc khi thay đổicác mức giá.

- Phối hợp với các Sở,ngành chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đaở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bànThành phố; việc thực hiện quy địnhvề niêm yết giá bán của các tổ chức,cá nhân bán lẻ; xử nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin Truyền thông:

Phối hợp với Sở Tài chính Sở Công Thươngtổ chức họp báo công bố các mức giá tối đa hoặckhi thay đổi các mức giá.

4. Cục Thuế Thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chínhkiểm tra các chi phí đầu o của cácdoanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trênđịa bàn Thành phố nhằm phục vụ cho việcxét duyệt, điềuchỉnh giá tối đa.

5. Ủyban nhân dân 24 Quận - Huyện:

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành mức giá tối đa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàngsữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Quận, Huyện.

- Phốihợp với Sở Tài chínhkiểm tra việcchấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn,bán lẻ trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện quy địnhvề niêm yết giá bán của các tổ chức,cá nhân bán lẻ; xử lý nghiêm công khai trên phươngtiện thông tin đại chúng những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Chi cục Quản lý thị trườngThành phố:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, Quận - Huyện tổ chức kiểm tra,thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện quy định vềniêm yết giá bán của các tổ chức, cá nhân bán lẻ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Các doanh nghiệp thuộc Danhsách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trênđịa bàn Thành phố theo Quyếtđịnh số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm2014của Bộ Tàichính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối vớisản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi:

Thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công vănsố6544/BTC-QLG ngày 20 tháng 5 năm 2014về thựchiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩmsữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo hướngdẫn của SởTài chính.

8. Chế độ thông tin báo cáo:

Các Sở,ngành căn cứ chức năng, nhiệm,vụ nêu trên báo cáo tiến độ kết quả thực hiện cho Ủy bannhân dân Thành phố, đồng gởi cho Sở Tài chính để tổnghợp báo cáo theo quy định của Bộ Tài chínhtheo thời gian cụ thể sau:

- Trong vòng 03 tháng đầu kể từ ngày Quyếtđịnh số 1079/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm2014của Bộ Tàichính có hiệu lực thi hành, thực hiệnbáo cáo nhanh định kỳ o ngày 15 30 hàng tháng;

- Từ tháng thứ 4 trở đi, báo cáođịnh kỳ trước ngày 25 hằng tháng.

- Thực hiện báo cáo đột xuất bằng văn bản qua thư điện tử/fax khi có yêu cầu.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở,ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhândân các Quận - Huyện, Tổng Giám đốc, Giámđốc các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩmsữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn Thành phố khẩn trương triển khaithực hiện chỉđạo của Ủy ban nhân dân Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);
- TT.Thành ủy; TT.HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV (2b), các Phòng CV;
- Lưu: VT (TM-V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng