BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2612TCT/NV5
V/v: trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

Kínhgửi: Công ty liên doanh Khách sạn Nha Trang Lodge

Trả lời công văn số 27/Cty ngày27/6/2001 của Công ty về việc thuế GTGT đối với tiền điện, nước, điện thoại,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cho cá nhânkhác thuê lại mặt bằng nhà hàng, vũ trường để kinh doanh, bên thuê phải trả choCông ty tiền điện, nước, điện thoại mà bên thuê thực tế sử dụng thì khi bênthuê thanh toán tiền điện, nước, điện thoại cho Công ty, Công ty phải xuất hoáđơn có thuế GTGT làm cơ sở xác định số thuế GTGT đầu ra của Công ty.

Số thuế GTGT Công ty phải trảkhi thanh toán tiền điện, nước, điện thoại cho các Công ty điện lực Khánh Hoà,cấp thoát nước Nha Trang và điện báo điện thoại Nha Trang là số thuế GTGT đầuvào được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT Công ty phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung