BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10026/CT-HTr ngày25/03/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGTkhâu nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Phương Bắc. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 5, Chương II Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/07/2013 của Chính phủquy định vềnguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế.

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủcác nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định tronghồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyđịnh, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có saisót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung,điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụthuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khicơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh trathuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kếtluận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra,thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểmtra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sótthì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độquy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phảiđiều chỉnh”.

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi,bổ sungmột số điềucủa Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chínhphủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ khoản 7b, Điều 14, Mục I, Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về nguyêntắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “...b) Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai sótvề số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhậpkhẩu có chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012), số thuế GTGT đầu vào đangtrong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừbổ sung theo quy định của pháp luật về quản lýthuế”.

Căn cứ điểm 2, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2009/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn các khoản chi phí được trừvà không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội, trường hợpCông ty TNHH thương mại Phương Bắc phải nộp thuế GTGT và thuế nhập khẩu tăngthêm của hàng hóa nhập khẩu theo quyết định ấn định thuế đối với hàng nhập khẩucủa cơ quan Hải quan do “Công ty khai báo sai mã số, thuế suất hàng hóa”.

Căn cứ quy định trên và theo trìnhbày, đề xuất của Cục thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của CụcThuế thành phốHà Nội theo quan điểm 2tại công văn số 10026/CT-HTr ngày 25/03/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân