BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2613 TCT/NV7
V.v Chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 675 CV/CT-NVT ngày 17/6/2003 của Cục thuế thành phố Hải phòng hỏi về chính sách tiền thuê đất của công ty xăng dầu khu vực III, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Mục II, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không thuộc diện nộp tiền thuê đất:

“ Tổ chức kinh tế đã nhận chuyển nhượng sử dụng đất hợp pháp từ người khác hoặc đã được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không phải chuyển sang thuê đất”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp công ty xăng dầu khu vực III đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, (tiền huy động của cán bộ công nhân viên trong Công ty….) thì không phải chuyển sang thuê đất. Trường hợp Công ty đã nộp một phần tiền sử dụng đất bằng nguồn tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì số tiền sử dụng đất đã nộp được trừ vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm.

Trường hợp Công ty đã nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích của Cửa hàng Quán Toan, cửa hàng Thuỷ Sơn bằng nguồn vốn ngân sách (kể cả vốn của Công ty thành lập từ các quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi…) thì đơn vị vẫn thuộc đối tượng nộp tiền thuê đất. Số tiền sử dụng đất đã nộp bằng nguồn tiền có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước không được trừ vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải phòng biết và đôn đốc đơn vị thực hiện theo đúng chính sách./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương