BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------------
V/v: lập hoá đơn GTGT bán xăng dầu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế, Doanh nghiệp phản ánh việc thực hiện hướng dẫn ghi phí xăng dầu trên hoá đơn xăng dầu tại công văn số 2111/TCT-KK ngày 21/6/2011 của các Doanh nghiệp không phải nộp phí xăng dầu làm giá bán kém cạnh tranh hơn các Doanh nghiệp được nộp phí xăng dầu, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế giải thích với các Doanh nghiệp như sau:
Do mặt hàng xăng dầu là loại hàng hoá đặc biệt nên chỉ những Doanh nghiệp trong hệ thống được phân phối xăng dầu mới nộp phí xăng dầu và được hướng dẫn việc ghi chép phí xăng dầu trên hóa đơn. Các Doanh nghiệp khác không thuộc hệ thống phân phối xăng dầu, việc ghi hoá đơn được thực hiện như đối với các hàng hoá khác. Giá tính thuế GTGT được xác định theo đúng quy định tại Điều 7 Luật Thuế GTGT tức là “giá bán chưa có thuế GTGT”. Tương tự như mặt hàng dầu nhờn, mỡ nhờn thuộc diện chịu phí xăng dầu do nhà sản xuất nộp nhưng trong khâu thương mại hoá đơn cũng chỉ thể hiện dòng thuế GTGT.
Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 2111/TCT-KK ngày 21/6/2011 của Tổng cục.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS; PC(TCT);
- DNTN Phúc Thịnh;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, KK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Văn Trường