VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2614/VPCP-TH
V/v: chuẩn bị tài liệu bổ sung Phiên họp thứ 20 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vănphòng Quốc hội có công văn số 725/VPQH-TH ngày 18/4/2009 về việc chuẩn bị bổsung tài liệu phục vụ phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiếntừ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2009). Căn cứ công văn trên của Văn phòng Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:

1.Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình:

-Báo cáo của Chính phủ về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm2009 đã xác định trong Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.

-Báo cáo của Chính phủ về việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm2009.

-Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị,trình: Báo cáo của Chính phủ về nguồn vốn sử dụng góp phần ngăn chặn suy giảmkinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội (mục tiêu kíchcầu) có nguồn gốc Ngân sách nhà nước.

2.Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về việc miễn,giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Saukhi các Tờ trình, Báo cáo được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đồngý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ kýthừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòngQuốc hội trước ngày 8/5/2009, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản.

Tàiliệu phục vụ cuộc họp thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, đề nghị các Bộ cungcấp theo yêu cầu (về số lượng và thời hạn gửi tài liệu) của các Ủy ban.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để báo cáo);
- TTg và các PTTgCP (để báo cáo);
- UBKT, TB TC-NS của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, PCN, Các Vụ: KTTH; TKBT, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, TH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ