VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2615/VPCP-QHQT
V/v Triển khai kết quả Hội nghị khu vực cấp Bộ Trưởng lần thứ II về nạn buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia liên quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao
- Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ ngoại giao (công văn số 1183 BC/NG-LS ngày 16 tháng 5 năm 2003) và kết quả tham dự hội nghị khu vực cấp Bộ trưởng lần thứ II về nạn buôn bán Người và tội phạm xuyên quốc gia liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc ta tiếp tục tham gia tiến trình Bali, Giao Bộ Ngoại giao làm đầu mối của phía Việt Nam để điều phối các hoạt động liên quan đến vấn đề di cư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao