VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/VPCP-V .I
V/v Ủy quyền đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1298/UBND-PCNC ngày 18 tháng 3 năm 2013 vềviệc ủy quyền đối thoại trong giải quyết khiếu nại, Phó Thủ tướng Nguyễn XuânPhúc có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì,phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu kiến nghị củaỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: PL, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ