VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2616/VPCP-KNTN
V/v: kế hoạch thanh tra năm 2009

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:Thanh tra Chính phủ

Xétđề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 801/TTCP-VII ngày 21 tháng 4năm 2009 về việc tiếp tục thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1.Để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chống suy thoái kinh tế, trongphiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2009, Chính phủ đã nhất trí lùi thanh tra cácTập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước, trừ trường hợp khẩn cấp.

2.Giao Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại Kế hoạch thanh tra năm 2009.

3.Trong khi chờ Thường trực Chính phủ xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạchthanh tra năm 2009, yêu cầu Thanh tra Chính phủ chưa tiến hành thanh tra cácTập đoàn kinh tế và các Tổng Công ty Nhà nước (trừ trường hợp khẩn cấp, báo cáoxin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ).

Vănphòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ