VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2616/VPCP-V .I
V/v tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 539/TTCP-KHTCTH ngày 14 tháng 3 năm 2013 về việc giải quyết các vụ khiếu nại,tố cáo phức tạp, kéo dài, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị củaThanh tra Chính phủ tại Văn bản nói trên và yêu cầu:

1. Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủtrưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung giải quyết các vụ việckhiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo tiến độ, yêu cầu của Quốchội và Chính phủ; khẩn trương báo cáo các vụ việc qua rà soát thấy cần có ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộkhi giải quyết khiếu nại lần hai theo khoản 3 Điều 23 Luật khiếu nại phải banhành quyết định giải quyết khiếu nại (không dùng công văn thay quyết định giảiquyết).

3. Tổng thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc cácBộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việcthực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan cóliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ Nhiệm, các Vụ: PL, V.III, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ