TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2617/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hoàng Hạc
Địa chỉ: Lô IV 19-20 Tây Thạnh, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
MST: 0301895523

Trả lời văn thư số 1304001/HH ngày 18/04/2013của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Tại khoản 2.5b Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN) quy định:

“Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệpký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả chongười lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, khôngtrái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoáđơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại khoản 2a Điều 1Thông tư số 62/2009/TT-BTCngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

“Hướng dẫn cụ thể tiết 2.1.5 như sau: Đối vớicác khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ tính vào thu nhập chịuthuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vàothu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụthể người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp như sau:

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao độngchi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng khôngvượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phátsinh khoản chi phí thuê nhà cho người lao động ở, nhưng không được ghi cụ thểtrên hợp đồng lao động thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừkhi tính thuế TNDN. Khoản tiền thuê nhà mà Công ty chi trả hộ cho người laođộng sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động nhưng không vượt quá 15%tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;- P. KT1;
- P. PC;
- Web Cục thuế;
- Lưu: HC, TTHT
905-114217/13 PT

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga