BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2617/TCT-DNL
V/v: thực hiện hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 247/VNPT-TCKT ngày16/01/2014 và công văn số 2952 ngày 25/06/2014 của Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam (VNPT) về việc lập hóa đơn đối với khách hàng lớn do tập đoàntrực tiếp ký hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGThướng dẫn về nơi nộp thuế:

“Điều 20. Nơi nộp thuế.

1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơisản xuất, kinh doanh.”

Tại điểm 1 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịchvụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ:

“1. Tổ chức, cá nhânthuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phươngpháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cungứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT.Khi lập hóa đơn, tổ chức, cá nhân phảighi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóađơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giábán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT,tổng giá thanh toán đã có thuế.”

Tại điểm 1 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cungứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấutrừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếutố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuếGTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanhtoán đã có thuế.”

Theo báo cáo của VNPT: mô hình tổ chức của VNPT có nhiều đơnvị hạch toán phụ thuộc, mỗi đơn vị được giao thực hiện cung cấp một hoặc một sốloại dịch vụ nhất định, tại Tập đoàn chỉ có bộ máy quản lý, không trực tiếpthực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Căn cứ vào quy định nêu trên và đặc thù mô hình tổ chức hoạtđộng của VNPT, trường hợp Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam: ký hợp đồngcung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh, hệ thốngtruyền hình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội và giao cho Bưuđiện trung tâm thực hiện; ký hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt hệ thốngmạng Campus giai đoạn 1 thuộc dự án xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồngvà giao cho Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) thực hiện. Bưu điện trungương, VDC là các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT thực hiện cung cấphàng hóa, dịch vụ theo nghĩa vụ của VNPT tại hợp đồng thì các đơn vị hạch toánphụ thuộc VNPT được giao cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện lập hóa đơn, kêkhai, nộp thuế GTGT theo quy định. Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam chịutrách nhiệm trước pháp luật về việc giao cho Bưu điện trung tâm, VDC thực hiệncung cấp hàng hóa, dịch vụ, lập hóa đơn đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ theohợp đồng mà VNPT đã ký với khách hàng và số liệu kê khai, nộp thuế Cục thuế địaphương.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông ViệtNam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, KK, DT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn