BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2617 TCT/ĐTNN
V/v thay đổi tên của bên nước ngoài trong doanh nghiệp liên doanh

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Takanichi Việt Nam

Trả lời văn bản số 45 ngày 03/08/2004 của Công ty TNHH Takanichi Việt Nam hỏi về thuế đối với việc thay đổi tên của bên nước ngoài trong doanh nghiệp liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài sáp nhập, đổi tên nhưng không chuyển nhượng quyền sở hữu vốn tại Công ty ở Việt Nam thì không phát sinh nghĩa vụ thuế về chuyển nhượng vốn.

2. Việc đổi tên nêu trên phải được cơ quan cấp phép chuẩn y.

3. Trường hợp có chuyển nhượng vốn, có phát sinh lợi nhuận thì Công ty phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo các quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Takanichi biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến