BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2617/TCT-KK
V/v xử lý số thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quan thuế quản lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 801/CT-KK &KTT ngày 21/5/2015 của Cục thuế Bình Phước về việc xử lý đối với sốthuế thu nhập cá nhân (TNCN) nộp thừa sau quyết toán và đã chuyển đổi cơ quanquản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 21, Nghịđịnh 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chuyển đổi công tytrách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần :

"Công ty chuyên đổi kếthừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ,gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyểnđổi "

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Nghịđịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của LuậtQuản lý thuế:

"Trường hợp có sự thayđổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ởtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộpđủ số tiền thuế còn nợ, đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhậpcá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quyđịnh (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận sô tiền thuế giá trị gia tăng chưakhấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi)trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế trừtrường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế nămtheo quy định của pháp luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp ngườinộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuếchuyển đến ".

Căn cứ Khoản 1, Điều 53 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế thunhập cá nhân:

" …Trường hợp tổ chức,cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhânmà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị quan thuế hoàn trả thì tổ chức,cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho quan thuế trực tiếp quảnlý "

Theo các quy định nêu trên,số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa của Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng côngtrình 76 được giải quyết như sau:

- Do thủ tục chuyển cơ quanquản lý thuế và chuyển mã số thuế giữa Cục Thuế tỉnh Bình Phước và Cục Thuế tỉnhBình Dương đã được hoàn tất, Tổng cục Thuế đồng ý việc chuyển số thuế TNCN nộpthừa của Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng công trình 76 (nay là Công ty cổphần ĐTXD công trình 676) từ Cục Thuế tỉnh Bình Phước sang Cục Thuế tỉnh BìnhDương để tiếp tục theo dõi, quản lý.

- Cục Thuế tỉnh Bình Phước cótrách nhiệm xác nhận số thuế TNCN nộp thừa đến thời điểm công ty chuyển địa điểmvà gửi văn bản đến Cục Thuế tỉnh Bình Dương để chuyển số thuế TNCN nộp thừa sangCục Thuế tỉnh Bình Dương; Đồng thời gửi văn bản đến Công ty cổ phần ĐTXD côngtrình 676 về việc số thuế TNCN nộp thừa đã được chuyển sang Cục Thuế tỉnh BìnhDương theo dõi, quản lý Số thuế TNCN nộp thừa sẽ được bù trừ với số thuế TNCNphải nộp tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương; trường hợp sau khi bù trừ với số thuếphải nộp vẫn còn số thuế nộp thừa, công ty có quyền đề nghị hoàn thuế theo quyđịnh.

- Cục Thuế tỉnh Bình Dươngnhập số thuế nộp thừa tại chức năng điều

chỉnh chuyển đổi vào ứng dụngquản lý thuế TNCN để theo dõi, quản lý nghĩa vụ thuế với công ty. Trường hợp côngty có đề nghị hoàn thuế TNCN do nộp thừa thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương giải quyếthoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh BìnhPhước biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TNCN;
- Cục CNTT;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, KK (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí