VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2617/VPCP-TCCV
V/v gửi báo cáo kết quả thống kê thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Các đồng chí Tổng giám đốc: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa lệnh Thủ tướng Nguyễn TấnDũng, Văn phòng Chính phủ xin gửi tới các đồng chí Báo cáo tình hình, kết quảthống kê thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương (xin đính kèm).

Căn cứ nội dung Báo cáo, Vănphòng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo việc thống kê thủ tụchành chính tại bộ, ngành, địa phương mình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng vàhướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ.

Nơi nhận: - Như trên;
- TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- TCTCT: Tổ phó, các Nhóm trưởng;
- Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc