BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2618/LĐTBXH-TL .
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 757/Ngân hàng Nhà nước-TCCB ngày 18/7/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7971/TC-TCNH ngày 04/8/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế đội tiền lương mới nhất trong các doanh nghiệp đối với 04 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có tên dưới đây:

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định;

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang;

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An;

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc.

2. Thoả thuận tạm thời xếp hạng trong 2 năm (2003-2004) đối với Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Từ năm 2005 trở đi, Liên Bộ sẽ xem xét, xếp hạng đối với Công ty đúng quy định của Nhà nước.

3. Tiền lương và thu nhập cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với các Chi nhánh và Công ty nêu tại điểm 1, 2 và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng