BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/BKHCN-ĐTG
V/v phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ phân công về việc quảnlý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tạiNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ) Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhtiến hành xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Sau khi hoàn thiện dự thảo Thông tư theo góp ý của cácBộ, ngành, ngày 15 tháng 7 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã kýban hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ) Thông tưnày sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Trước hết, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảmơn sự phối hợp, cộng tác chặt chẽ của Quý Bộ, ngành trong quá trình xây dựng vàhoàn thiện Thông tư này.

Để có thể thực hiện nghiêm túc các quy định củaThông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngay khi Thông tư có hiệu lực thi hành (ngày 01tháng 9 năm 2014), Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Bộ, ngànhtriển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Thực hiện việc chỉ định tổ chức giám định đủnăng lực để giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã quasử dụng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, phục vụ hoạt động nhập khẩu theoquy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN

Đây là nội dung công việc thực hiện theo quy địnhtại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN máy móc, thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng yêu cầu về thời giansử dụng và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên. Việcxác định chất lượng còn lại do tổ chức giám định được chỉ định thực hiện.

Tổ chức giám định thực hiện giám định chất lượngmáy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ theo quyđịnh của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc chỉ địnhtổ chức giám định được quy định tại Điều 18 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

2. Thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử củaQuý Bộ, ngành thông tin về các tổ chức giám định đã được chỉ định để doanh nghiệpbiết, lựa chọn và gửi thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung.

3. Hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị,dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số20/2014/TT-BKHCN .

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Bộ, ngànhnghiên cứu, chỉ định ngay một hoặc một số tổ chức giám định để đáp ứng nhu cầu nhậpkhẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của doanh nghiệp trongphạm vi lĩnh vực được phân công quản lý trước ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu đến Quý Bộ,ngành một số tổ chức giám định là tổ chức sự nghiệp, có năng lực và kinh nghiệmtrong hoạt động giám định chất lượng máy móc, thiết bị trực thuộc Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để Quý Bộ, ngành xemxét, chỉ định, bao gồm:

- Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng1 (Quatest 1), tại Hà Nội.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng2 (Quatest 2), tại thành phố Đà Nẵng.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng3 (Quatest 3), tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hợp,cộng tác của Quý Bộ, ngành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục TĐC;
- Quatest 1, 2 và 3;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân