BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2619/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng

Tại thời điểm hiện tại, Cục Hải quan Hải Phòng chưa nhập dữ liệu giá tại tờ khai 501/NKD /HY ngày 09/5/2006 thuộc Chi cục Hải quan Hưng Yên vào dữ liệu giá GTT 22 theo đúng quy định tại Quyết định số: 1795/QĐ /TCHQ/KTTT ngày 31/12/2003 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan yêu cầu đồng chí cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Làm rõ trách nhiệm cá nhân các cán bộ từ Chi cục đến Phòng giá của Cục về việc không cập nhật dữ liệu và xử lý kỷ luật nếu có sai phạm.

2. Căn cứ Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan. Việc doanh nghiệp khai báo giá quá thấp so với dữ liệu GTT 22 và giá do Hải quan Hải Phòng tham khảo thị trường đã đủ cơ sở để bác bỏ và xác định lại giá. Tuy nhiên, Hải quan Hải Phòng vẫn chấp nhận giá khai báo và chuyển sang bộ phận kiểm tra sau thông quan là không đúng với quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng tiến hành ngay việc bác bỏ trị giá khai báo của doanh nghiệp, xác định giá và tính lại thuế đối với lô hàng trên, thông báo cho doanh nghiệp biết và nộp thuế ngay, báo cáo việc thực hiện về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An