BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2619/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&K
(Số 31, Ngách 331/4, Ngõ 343 Trần Khát Chân – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/DK-CV ngày 07/05/2007 của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu D&K về việc giải tỏa cưỡng chế nợ tại Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Nghệ An để làm thủ tục nhập khẩu hàng tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã trao đổi, hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Nghệ An xử lý nợ thuế do xác định trị giá tính thuế của 02 lô hàng Công ty đang nợ. Đề nghị Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu D&K làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Nghệ An để được giải quyết cụ thể về nợ thuế và giải tỏa cưỡng chế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu D&K biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Nghệ An để giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng, Nghệ An.
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.
- Trang website Hải quan.
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An