BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2619 TCT/NV4
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Ban quản lý dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun (Bộ Thuỷ sản)

Trả lời công văn số 99/DA-VP ngày 12/6/2003 của Ban quản lý Dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun về việc đề nghị hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT chỉ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ phục vụ cho hoạt động của mình, tức là các hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ đó phải là hoá đơn GTGT hợp pháp do đơn vị mua hàng hoá dịch vụ để phục vụ hoạt động của mình. Vì vậy, các hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ từ tháng 10/2001 đến tháng 7/2002 để phục vụ dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun là của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiêu quốc tế (IUCN) tại Việt Nam (IUCN Việt Nam đứng tên mua hàng), không phải của Ban quản lý Dự án Khu bảo tồn Hòn Mun nên ban quản lý Dự án không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với số hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ nói trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý Dự án khu bảo tồn biển Hòn Mun biết. Đề nghị Ban quản lý Dự án liên hệ với Cục thuế tỉnh Khánh Hoà để được hướng dẫn cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương