TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 262/TLĐ
V/v “Sưu tầm hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Công nhân và CĐVN”

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn Ngành Trung ương và tương đương;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ngày 17/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1184/QĐ-TTg thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam trực thuộc TổngLiên đoàn. Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập,có chức năng sưu tầm, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các sưu tập có giá trịtiêu biểu chuyên ngành về phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạtđộng Công đoàn; nghiên cứu khoa học về tư liệu, hiện vật là các di sản lịch sửvănhóa; phục vụ nhu cầu giáo dục truyền thốngvề giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, là nơi tham quan và hưởng thụ văn hóa của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dântrong và ngoài nước.

Để Bảo tàng sớm đi vào hoạt động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Côngđoàn ngành TW và tương đương, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn sưu tầm,thống kê hiện vật cho Bảo tàng theo những nội dung chính sau đây:

1. Các hiện vật có nội dung, có ý tưởng chủ đạo, đánh dấu mốc son về nhữngsự kiện chính, thể hiện vị trí, vai trò của phong trào công nhân và công đoàntrong lịch sử của cơ quan, đơn vị, và ngành mình.

2. Hình ảnh lịch sử, tư liệu văn bản về tổ chức, cơ sở vật chất, con người,hoạt động của Tổng Liên đoàn từ khi thành lập đến nay.

3. Những tặng phẩm, huân, huy chương, những danh hiệu tôn vinh của Côngđoàn Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ,những anh hùng Lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc là công nhân.

4. Những sản phẩm do CNLĐ trong quá trình sản xuất sáng tạo ra đem lại năngsuất lao động và hiệu quả kinh tếcao.

5. Những bài viết, tác phẩm (văn, thơ, nhạc, hồi ký...) có giá trị của cáccán bộ Công đoàn về công nhân và công đoàn.

6. Những hình ảnh, tư liệu, kỷ vật, tặng phẩm trong hoạt động đối ngoại củacông đoàn.

7. Những hình ảnh, tư liệu, kỷ vật liên quan đến tư tưởng, sự lãnh đạo, chỉđạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Côngđoàn.

Để tránh sự trùng lặp, lãng phí hoặc bỏ sót khi sưu tầm tàiliệu và hiện vật, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các Công đoànngành Trung ương và tương đương, các Ban và đơn vị của Tổng Liên đoàn gửi danhmục đã sưu tầm được (theo mẫu gửi kèm) về Tổng Liên đoàn qua Ban Tuyên giáo.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí để Bảo tàngCông nhân và Công đoàn Việt Nam sớm đi vào hoạt động góp phần gìn giữ và giáo dụctruyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTĐCT; (bc)
- Lưu VP, BTG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng


TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đơn vị báo cáo...

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam

DANH MỤC THỐNG KÊ SƯU TM HIỆN VẬT

STT

Tên tài liệu/ hiện vật

Số lượng hiện vật

Chất liệu

Kích thước (cm)

Niên đại

Nơi lưu giữ hiện tại

Đề xuất

Dài

Rộng

Cao

I. Tài liu

01

02

03

II. Hiện vật

01

02

03

III. Tài liu khác

01

02

03


NGƯỜI LẬP BIỂU

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Đơn vbáo cáo

* Ghi chú:

1. Tài liệu: Là những văn bản tài liệu có liênquan tới tổ chức Công đoàn từ ngày thành lập cho đến nay (nếu có bản gốc thì gửibản gốc trong trường hpkhông có bản gốc thì gửi bản sao).

2. Ảnh tư liệu: Là những hình ảnh có liên quan đếncác giai đoạn hình thành và phát trin của GCCN tại đơn vị nói riêng cả nước nói chung (nếu có ảnh gốc thì gửiảnh gốc trong trường hợp không có ảnh gốc thì gửi ảnh sao).

3. Hiện vật: Là những công cụ sản xuất, máy mócthiết bị, sản phẩm do CNLĐ trực tiếp làm ra, những đồ dùng cá nhân, phương tiệnphục vụ của các đ/c lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ.

4. Hiện vật khác: Là những tài liệu, hiện vật có ýnghĩa lịch sử liên quan trực tiếp đến GCCN và tổ chức Công đoàn Việt Nam từngày thành lập cho đến nay.