THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định vay của IFAD cho Dự án "Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân, và Nông thôn tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang".
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 1702/BTC-QLN ngày 09 tháng 02 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt nội dung Hiệp định Tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tại các tỉnh Giai Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang đã được đàm phán, ký tắt với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) ngày 09 tháng 12 năm 2010.
2. Ủy quyền cho Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Italy thay mặt Nhà nước ký chính thức Hiệp định Tài trợ trên với quỹ IFAD theo quy định hiện hành.
3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền ký Hiệp định Tài trợ.
4. Bộ Tư pháp ban hành "Ý kiến pháp lý" về Hiệp định Tài trợ cho Dự án và các văn bản liên quan.
5. Ủy ban nhân dân các tỉnh Giai Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang thực hiện các công việc sau:
- Căn cứ quy định hiện hành của Chính phủ về mua sắm trang bị ô tô cho đối tượng thực hiện dự án, tính toán lại và báo cáo giải trình về số lượng, loại xe dự kiến xin mua trong dự án của từng tỉnh để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Phê duyệt các nội dung điều chỉnh Dự án phù hợp với Hiệp định Tài trợ Dự án đã ký tắt.

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện và phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ bằng nguồn vốn viện trợ của IFAD theo nội dung đàm phán và phù hợp đề cương đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt danh mục.
7. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Hiệp định Tài trợ khi có hiệu lực./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?