BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/TCHQ-GSQL
V/v từ chối C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan Bình Dương.

Tiếp theo công văn số 18/GSQL-TH về việc xác minh02 C/O mẫu D số tham chiếu PP2011/2/24879 ngày 16/11/2011, PP2011/2/24111 ngày03/11/2011 do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đãkhông trả lời kết quả xác minh các C/O dẫn trên trong thời gian quy định củaHiệp định thương mại hàng hóa ATIGA. Do vậy, đề nghị đơn vị thực hiện thủ tụctừ chối C/O theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn