VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2620/VPCP-VX
V/v tạm hoãn nhập cảnh vào VN để phòng, chống dịch SARS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao
- Bộ Công an
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướn Phạm Gia Khiêm, Văn Phòng Chính Phủ xin gửi bản sao công văn số 5403/YTDP ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ Y tế gửi Quý Bộ để nghiên cứu và có ý kiến về đề nghị của Bộ Y tế tại công văn nêu trên.

Ý kiến bằng văn bản xin gửi về Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2003 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm