BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2621 TCT/NV6
V/v trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH SX và TM Hali
(25/64 Đường Lĩnh Nam-Q. Hai Bà Trưng-TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 43/CV /HL ngày 01/7/2003 của Công ty về việc ghi nhận TSCĐ và trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục thuế TP. Hà Nội đã có công văn số 22534 CT/NV ngày 25/6/2003 trả lời Công văn về việc khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành, Nay tổng cục Thuế giải thích rõ hơn như sau:

Trường hợp công ty được tổ chức, cá nhân khác cho mượn đất (mặt bằng), sau đó Công ty tự đầu tư xây dựng nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thì chi phí đầu tư xây dựng nhà xưởng đó thuộc tài sản cố định, về nguyên tắc Công ty hạch toán là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định. Để xác định TSCĐ đó thuộc quyền sở hữu của Công ty hay của tổ chức, cá nhân cho mượn đất thì công ty phải xuất trình hợp đồng mượn đất và các hồ sơ, chứng từ liên quan đến đầu tư xây dựng. Nếu hồ sơ xây dựng và các chứng từ liên quan đến đầu tư xây dựng (hợp đồng thi công, hoặc hoá đơn mua vật tư…) đứng tên tổ chức, cá nhân cho mượn mặt bằng thì Công ty không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương