BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2622 TCT/NV6
V/v xác định tư cách pháp lý của thương nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6345/CT .NV ngày 11/6/2003 của Cục thuế hỏi về việc xác định tư cách pháp lý của thương nhân nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp của Công ty TNHH Hoà Bình ký hợp đồng với cá nhân Ông Liang Jiang Ru để xuất khẩu cua gạch, cua thịt sang Trung Quốc, để có căn cứ xác định Ông Liang Jiang Ru là các nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, đề nghị Cục thuế yêu cầu Công ty gửi các tài liệu sau:

- Bản Phôtô có xác nhận sao y bản chính Đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại của Ông Liang Jiang Ru tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (tài liệu này để chứng minh Ông Liang Jiang Ru có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại tại Trung Quốc);

- Bản Phôtô có xác nhận sao y bản chính Đăng ký thuế, chứng từ kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh trong những tháng gần đây của Ông Liang Jiang Ru có xác nhận của cơ quan thuế Trung Quốc (tài liệu này để chứng minh Ông Liang Jiang Ru có đăng ký kê khai nộp thuế với cơ quan thuế Trung Quốc và hiện nay đang kinh doanh thường xuyên).

Trường hợp công ty TNHH Hoà Bình không xuất trình những tài liệu trên thì tạm thời hồ sơ xuất khẩu hàng hoá của Công ty chưa được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương