VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2622/VPCP-TCCV
V/v chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

XétBáo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thống kê thủ tục hành chínhtại các bộ, địa phương (Công văn số 2444/VPCP-TCCV ngày 16 tháng 4 năm 2009),Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1.Giao Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính; Thống đốc Ngân hàng nhànước Việt Nam, Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngânhàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 6 năm 2009 thốngkê đầy đủ các phiên bản thủ tục hành chính do các cơ quan ngành dọc đóng tạicác địa phương thực hiện để công bố công khai phục vụ nhân dân và công tác quảnlý của chính quyền địa phương.

2.Giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong tháng 6 năm 2009 công bố công khai đầy đủcác phiên bản thủ tục hành chính được thực hiện tại các cơ quan đại diện ở nướcngoài để phục vụ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

3.Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính trong tháng 5 năm 2009, ban hành thông tư hướng dẫnviệc lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án 30 tại các bộ, ngành vàđịa phương để bảo đảm việc triển khai có kết quả đề án trong phạm vi toàn quốc.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5) .

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc