TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2623/CT-TTHT
V/v: Xác nhận số thuế thu nhập cá nhân đã nộp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Thành Việt.
Địa chỉ: 09 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
MST: 0303466382

Trả lời văn bản số 03/PTV-KT ngày 02/05/2013 của Côngty về việc xác nhận thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điều 37 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

1. Người nộp thuếcó quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩavụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ các loại thuế ởkhâu xuất nhập khẩu); hoặc đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận sốtiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận.

Trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoàinộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn thì đề nghị vớicơ quan thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn xác nhận việc hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế.

2. Văn bản đề nghị xác nhận việc thựchiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế;

- Số thuế phát sinh của từng loại thuếbao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quanthuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế;

- Số tiền phạt hành chính do vi phạmpháp luật thuế;

- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;

- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếucó).

3. Trong thời hạn năm ngày làm việc kểtừ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của ngườinộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiệnnghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại cácthông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuếgửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩavụ thuế của người nộp thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty đã khấu trừ, kê khai, nộp và quyết toán thuế TNCN thay cho ngườilao động. Khi người lao động có yêu cầu xác nhận việc hoàn thànhnghĩa vụ thuế thì người lao động làm văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế” theo hướng dẫn nêutrên gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty để được xem xét xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụnộp thuế.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên
-
CCT Q.1
- Phòng Pháp chế
- Lưu: (TTHT,HC)
935-120166 (08.05.2013)Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga