VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2623/VPCP-QHQT
V/v Đề xuất thực hiện dự án khai thác, chế biến đồng tại Lào Cai

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Trung tâm hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở (CFD-VN)
(Thuộc Hội KHKT Xây dựng Việt Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Xét đề nghị của Trung tâm hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở (CFD-VN) thuộc Hội KHKT Xây dựng Việt Nam tại công văn số 08/2003/CFD ngày 14 tháng 4 năm 2003, về việc giới thiệu đối tác nước ngoài thực hiện dự án đầu tư khai thác và chế biến đồng tại khu vực Bảo Thắng, Bát Sát, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Trung tâm CFD hướng dẫn đối tác nước ngoài làm việc trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể và giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan được biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao