BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2624/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về điều chỉnh định mức

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1102/HQHN-GSQL ngày 03/05/2013 về việc điều chỉnh định mức thực tế vàtên mã nguyên phụ liệu của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội; về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

- Giao Cục Hải quan Thành phố HàNội căn cứ công văn giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồsơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu của Công tyTNHH Một thành viên Haprosimex. Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định định mứcdoanh nghiệp đề nghị điều chỉnh là đúng với thực tế sử dụng và giải trình củadoanh nghiệp thì thực hiện thanh khoản theo quy định;

- Thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính đối với hành vi khai điều chỉnh định mức không đúng thời hạn quy định;

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội chỉđạo Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra đối với Công ty TNHH Mộtthành viên Haprosimex.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh