BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2625/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về điều chỉnh định mức

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 578/HQTN-NV ngày 24/4/2013 về việc vướng mắc điều chỉnh định mức của CụcHải quan tỉnh Tây Ninh; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Giao Cục Hải quan tỉnh Tây Ninhcăn cứ công văn giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơthanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu. Nếu quakiểm tra có căn cứ xác định giải trình của doanh nghiệp là đúng thì thực hiệnthanh khoản theo quy định;

- Thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính theo quy định.

- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh chỉđạo Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra đối với Công ty TNHH maymặc Ocean Sky VN, Công ty TNHH KIYOKAWA VN, Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh