BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2625/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc cho văn phòng dự án JICA.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng JICA Việt Nam.
(Địa chỉ: tầng 16, Trung tâm Deaha Business, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 716. 2014/JICA .RQ ngày19/5/2014 của Cơ quanHợp tác Quốc tếNhật Bản (JICA) Việt Nam về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân(TNCN) đối với cá nhân làm việc cho văn phòng dự án JICA. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế của các nhânviên Việt Nam làm việc cho chuyên gia, dự án.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm a.1, Khoản 2, Điều 16 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp JICA làtổ chức quốc tế và các cá nhân nhận thu nhập từcác dự án của JICA nếu chưa thực hiện khấu trừ tại nguồn, thì cá nhân khai thuếthu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quanthuế quản lý.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm b1 và điểm b2, Khoản 2, Điều16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khaithuế TNCN đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khaithuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN và tự quyết toán thuếtheo mẫu số 09/KK-TNCN (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

2) Về việc khấu trừ thuế đối với các khoản chi cho cá nhântham dự hội nghị, hội thảo, khóa học.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tưsố 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp JICA Việt Namchi trả tiền cho cá nhân tham gia hội thảo và tham gia giảng dạy tại hội thảomà tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì JICA Việt Namphải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trảcho cá nhân.

3) Về khoản công tác phí trả cho các nhân viên thời vụ khôngcó hợp đồng lao động như phiên dịch, biên dịch, tư vấn cá nhân,...

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm đ.4, khoản 2, điều 2 Thông tưsố 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì khoản công tác phí của cácnhân viên thời vụ làm việc cho Văn phòng JICA Việt Nam và các văn phòng dự áncủa JICA không tính vào thu nhập chịu thuế theo mức quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng JICA Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn