BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN
----------------
V/v xuất bản trên mạng thông tin máy tính (mạng internet)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Các nhà xuất bản
Theo quy định của pháp luật về xuất bản, việc xuất bản trên mạng thông tin máy tính (mạng internet) phải do nhà xuất bản thực hiện và phải tuân thủ theo các quy định của Luật Xuất bản. Tuy nhiên, hiện nay một số nhà xuất bản thực hiện việc xuất bản trên mạng internet không tuân thủ đúng quy định về đăng ký kế hoạch xuất bản và nộp xuất bản phẩm lưu chiểu.
Để việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet đúng pháp luật, đồng thời cung cấp cho người sử dụng những xuất bản phẩm đảm bảo chất lượng, Cục Xuất bản yêu cầu các nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xuất bản.
Cục Xuất bản thông báo để nhà xuất bản thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Trung tâm thông tin, Bộ TT&TT;
- Tạp chí Xuất bản Việt Nam;
- Tạp chí Sách và Đời sống;
- Lưu VT, QLXB.70
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Kiểm