BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
----------------
V/v: điều chỉnh tiến độ triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Tại công văn số 2386/BKHCN-KHTC ngày 29/9/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn về việc tổ chức triển khai xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010, theo đó thời gian dự kiến tổ chức trao giải thưởng là vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2011.
Nhằm tạo điều kiện để các ngành, các cấp có đủ thời gian tổ chức triển khai việc xét thưởng, bảo đảm lựa chọn được những công trình xứng đáng trình Thủ tướng Chính phủ và trình Chủ tịch nước Quyết định tặng hai Giải thưởng cao quý này, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về việc điều chỉnh tiến độ tổ chức xét thưởng như sau:
1. Xét thưởng tại Hội đồng cấp Cơ sở: cần hoàn thành trước ngày 15/01/2011.
2. Xét thưởng tại Hội đồng cấp Bộ: được tiến hành từ ngày 16/01/2011 đến trước ngày 30/3/2011.
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Nhà nước đối với các công trình đã được Hội đồng giải thưởng cấp Bộ đề nghị xét thưởng là 16h30 ngày 31/3/2011. Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “Văn bản đến” của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Xét thưởng tại Hội đồng cấp Nhà nước: được tiến hành từ ngày 01/4/2011 đến trước ngày 30/7/2011, tiến độ cụ thể như sau:
- Xét thưởng tại các Hội đồng chuyên ngành: được tiến hành từ ngày 01/4/2011 đến trước ngày 31/5/2011.
- Xét thưởng tại Hội đồng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: được tiến hành từ ngày 01/6/2011 đến trước ngày 01/7/2011.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

- Hội đồng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ dự kiến sẽ thông báo kết quả xét thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 02/7/2011 đến ngày 12/7/2011 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét thưởng trước ngày 30/7/2011.
Thời gian công bố Giải thưởng dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/2011.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan tổ chức triển khai công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010 theo tiến độ đã được điều chỉnh nêu trên.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCNN, Vụ CNC, Vụ KHXHTN (Bộ KH&CN);
- Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Quân

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?