BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2628/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu linh kiện ô tô của Công ty XNK &HTĐT GTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 29.5.2003 Văn phòng Chính phủ có công văn số 2662/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nhập khẩu linh kiện ô tô của công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông như sau:

1. Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (thuộc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải) được làm thủ tục nhập khẩu 700 bộ linh kiện ô tô đã về và đang trên đường về cửa khẩu Việt Nam.

2. Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ Quyết định, công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải được tiếp tục sản xuất, lắp ráp ô tô theo dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cấp phiếu theo dõi để trừ lùi số lượng nhập khẩu của Công ty theo đúng quy định./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo