BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Hoàn tiền chậm nộp thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương về việc hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu theo công văn số 10268/BTC-TCHQ , Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
Ngày 20/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10268/BTC-TCHQ hướng dẫn, việc nộp thuế GTGT và phạt chậm nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay có một số căn cứ pháp lý để ban hành công văn số 10268/BTC-TCHQ đã hết hiệu lực. Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.
Căn cứ Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT, thì: Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trong thời gian chưa bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC hướng dẫn rõ nội dung trên, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo công văn số 10268/BTC-TCHQ ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Thanh tra (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Công ty TNHH Flecon VN;
(Lô 6, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ)
- Công ty CP Sữa VN;
(10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q7, TP. HCM)
- Lưu: VT, TCHQ (49)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn