BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 263/BXD-KTTC
V/v: Giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Ban quản lý Năng lượng Nông thôn II – Uỷ banNhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời văn bảnsố 573/BQL ngày 15/11/2007 củaBan quản lý Năng lượngNông thôn II – Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về những vướngmắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của dự án Năng lượng Nông thôn IItỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quiđịnh tại điểm 2, mục III Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xâydựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phívật liệu để tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình baogồm cả vật liệu do chủ đầu tư cấp; Việc phân loại vật liệu tính vào chi phítrực tiếp trong dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng; Dự toán xây dựng côngtrình là cơ sở để xác định giá gói thầu, còn việc phân chia gói thầu và phêduyệt giá trị gói thầu do Người quyết định đầu tư quyết định;

2. Về chi phílựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Tại điểm 8.2, mục 8, phần I banhành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhđã qui định: “Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, mời đấu thầu, phân tíchđánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựngtính bằng tỷ lệ % (quy định tại bảng III.3 trong phần III của văn bản này)của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng)trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình đượcduyệt ”. Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng dự án cụ thể,việc xác định chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình theo chiphí xây dựng trong tổng dự toán hay theo dự toán của công trình do Chủ đầu tưquyết định;

3. Việc thẩmđịnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là một trong các nội dung công việc quảnlý dự án thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư; Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở đ­ượcthu lệ phí theo qui định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của BộTài chính.

Ban quản lý Năng lượng Nông thôn II – Uỷ ban Nhân dân tỉnh QuảngNgãi căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VP, Vụ KTTC.
T08.

TL. BỘ TR­ƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hoà