BỘ XÂY DỰNG
--------
V/v: Giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BXD .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Đại học Thái Nguyên
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1456/ĐHTN ngày 23/10/2013 của Đại học Thái Nguyên đề nghị giải đáp vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 10/2009/TT-BXD, trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án nhà ở sinh viên sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì giá trị hợp đồng thi công xây dựng được xác định giảm tối đa không quá 2% so với dự toán được duyệt. Do vậy, theo nội dung văn bản số 1456/ĐHTN ngày 23/10/2013, giá ký hợp đồng là giá đề xuất của nhà thầu có giá thấp hơn 1,5% so với dự toán được duyệt là phù hợp với quy định của Thông tư số 10/2009/TT-BXD.
2. Việc giảm trừ tối đa 2% trên giá trị hợp đồng chỉ áp dụng để ký kết hợp đồng; việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp thì giá vật liệu để tính bù trừ trực tiếp (số trừ) lấy ở thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu phải là giá lớn nhất của một trong ba giá: giá trong hợp đồng, giá cả thị trường nơi xây dựng công trình và thông báo giá của địa phương.
3. Đề nghị Đại học Thái Nguyên lưu ý: Dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà ở sinh viên nêu trong văn bản số 1456/ĐHTN ngày 23/10/2013 thực hiện từ năm 2009, do vậy dự án này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Đại học Thái Nguyên căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh