BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 263/TCHQ-KTTT
V/v Báo cáo theo Thông báo số 341/TB-BTC ngày 30/10/2008 (tuần 10)

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo số341/TB-BTC ngày 30/10/2008, Tổng cục Hải quan xin báo cáo (từ ngày 05/01/2008đến ngày 09/01/2009) như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Tên đơn vị

Giá bán lẻ trên Lãnh thổ Việt Nam

Giá bán lẻ trên lãnh thổ Campuchia

Chênh lệch giá

Đánh giá tình hình buôn lậu xăng, dầu qua biên giới

Xăng

Dầu DO

Xăng

Dầu DO

Xăng

Dầu DO

1. Cục Hải quan tỉnh Long An (Xã Hưng Điền A- Vĩnh Hưng, xã Bình Hiệp - Mộc Hoá, xã Mỹ Quý Tây - Đức Huệ)

11.000

10.950-11.000

10.000- 11.000

9.600-11.000

0-1.000

50-1.400

- Do giá xăng dầu trên thị trường tại khu vực biên giới Campuchia thấp hơn giá xăng dầu tại khu vực biên giới Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh Long An nên không diễn ra tình trạng xuất lậu qua biên giới.

- Giá xăng dầu tại thị trường biên giới Campuchia tuy có thấp hơn tại thị trường biên giới Việt Nam, nhưng do pha trộn nhiều tạp chất, không đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, nên cũng không diễn ra tình trạng nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

2. Cục Hải quan Đồng Tháp

- Thường Phước

- Dinh Bà

- Sở Thượng

- Thông Bình

11.00

11.000

11.00

11.000

11.00

11.000

11.00

10.950

10.500

11.800

11.000

10.500

10.50

11.400

11.00

10.000

500

800

0

500

500

400

0

950

Chưa phát hiện xuất - nhập xăng - dầu lậu qua Biên giới Do chênh lệch giá giữa hai nước không cao. Một số cư dân Biên giới cho rằng một số nơi giá xăng - dầu Campuchia thấp hơn là do xăng - dầu bị pha chế, kém chất lượng.

3. Cục Hải quan An Giang

11.000

11.000

11.000

11.000

0

0

Chưa xuất hiện tình hình buôn lậu giữa hai nước

4. Cục Hải quan Tây Ninh

- CK Mộc Bài- Bà Vét

- CK Xa Mát - TrapaingPlong

11.000

11.000

11.000


11.000-12.000

12.000-13.00

10.200-10.300

13.000

9.800-10.300

1000-2.00

700-800

2.000

700-2.200

Chưa phát hiện tình hình xuất lậu xăng dầu qua các cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan xin chuyển Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạoBộ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc