BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 263/TCT-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3221/CT-THNVDT ngày 14/10/2008 của Cụcthuế tỉnh Đồng Nai hỏi về vướng mắc chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục V Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh tự xácđịnh các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảmthuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinhdoanh phải kiểm tra các điều kiện hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanhđược miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịuthuế theo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được. Trường hợpcơ sở kinh doanh không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi vàthời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh phải kê khai: nộp thuế điềuchỉnh và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định hiện hành?

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh phải tự xácđịnh các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảmthuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và kê khai vào các phụ lục banhành kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toánthuế tại doanh nghiệp phát hiện trường hợp doanh nghiệp chưa tự xác định cácđiều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, sốlỗ được trừ trong hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy địnhnêu trên thì cơ quan kiểm tra, thanh tra không có căn cứ xem xét, giải quyết ưuđãi miễn giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương